Gwarancja

Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji:

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 2. Podstawą do złożenia reklamacji jest oryginał lub kopia dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny wraz z kartą gwarancyjną).
 3. Gwarancją objęty jest cały sprzęt komputerowy oprócz: wentylatorów CPU, głośników, klawiatury oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
 4. Gwarancja rozruchowa 30 dni udzielana jest na zasilacz do laptopa oraz baterię do laptopa.
 5. Gwarancja pełna obejmuje bazowe elementy komputera czyli: procesor, dysk twardy, pamięci, płytę główną, ekran oraz karty graficzne.
 6. Gwarancja nie obejmuje baterii laptopa w przypadku starszych laptopów (do 3 generacji procesora włącznie)
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
 8. Gwarancja obejmuje jedynie zakupiony sprzęt komputerowy (hardware). Gwarancją nie jest objęte zainstalowane oprogramowanie (software).
 9. W przypadku awarii sprzętu kupujący zobowiązany jest powiadomić firmę KompShop sp. z o. o., niezwłocznie po wykryciu wady, nie później niż 1 miesiąc od momentu wykrycia usterki. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych kupujący musi przedstawić: fakturę lub dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną oraz szczegółowym opisem szkody.
 10. Dobór metod usuwania wad należy do firmy KompShop sp. z o. o. Wadę można usunąć poprzez naprawę lub wymianę całego przedmiotu. Wadliwe części i podzespoły stają się własnością KompShop sp. z o.o. Firma ma również prawo zrekompensować klientom wady poprzez zwrot kosztów uszkodzonych części, podzespołów lub komponentów.
 11. KompShop sp. z o. o. zobowiązuję się do wykonania naprawę w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeżeli usunięcie wady wymaga dużego nakładu pracy lub użycia podzespołów, które nie są dostępne w powyższym terminie, termin ten może ulec wydłużeniu, a firma dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć usterkę.
 12. W przypadku braku skuteczności kolejnych napraw tego samego podzespołu komputerowego lub całego urządzenia, firma zobowiązuję się do wymiany zepsutego sprzętu na sprzęt o zbliżonych, identycznych kub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 13. W przypadku braku opisu uszkodzenia, firma zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami przeglądu. Koszty związane z testowaniem sprzętu jeśli uszkodzenie wynikło z winy UŻYTKOWNIKA ponosi ON sam, a sprzęt zostaje zwrócony bez naprawy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęt okazał się sprawny lub rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją.
 14. W przypadku braku opisu uszkodzenia firma zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego opłatami za przegląd. Wydatki związane z przetestowaniem sprzętu, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane przez użytkownika, ponosi użytkownik, a sprzęt zostanie zwrócony bez konserwacji. Dotyczy to również sytuacji, w których sprzęt działa normalnie lub gwarancja nie obejmuje rodzaju uszkodzenia.
 15. Firma KompShop sp. z o. o. nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu spowodowane przyczynami innymi niż wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje prawa kupującego do żądania zwrotu utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem sprzętu oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym.

Prawa i obowiązki obu stron podlegają wyłącznie treści warunków zawartych w niniejszej umowie. Kupujący powinien zapoznać się z nią przed zakupem. W trakcie trwania naprawy sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu sprzętu zastępczego.

Koszty wysyłki wadliwego sprzętu pokrywa Kupujący. Koszty wysyłki naprawionego sprzętu pokrywa Sprzedający czyli KompShop sp. z o. o.

KompShop sp. z o. o. może nie uznać roszczeń kupującego z powodu:

 1. Uszkodzeń mechanicznych oraz wywołanych przez nie wad powodujących nieprawidłowe działanie urządzeń.
 2. Uszkodzeń i wad powstałych podczas transportu.
 3. Eksploatacji urządzeń w warunkach, które nie spełniają warunków określonych w otrzymanej instrukcji.
 4. Uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją urządzenia, niedbałością kupującego lub jego niewiedzą.
 5. Używanie materiałów eksploatacyjnych i środków konserwujących innych od zalecanych przez producenta.
 6. Napraw i przeróbek sprzętu przez osoby trzecie.
 7. Naruszeniu plomb firmowych.
 8. Uszkodzeniu taśmy aluminiowej uszczelniającej dysk, uszkodzenia bocznych powierzchni dysków i uszkodzeń lub pęknięć złączy konektorowych dysku w przypadku dysków twardych.
 9. Awarii sprzętu spowodowanej zdarzeniami losowymi niezwiązanymi z warunkami pracy np. pożarami czy wzrostem napięcia sieci.
 10. Braku karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu lub dokonania na nich zmian przez osoby niepowołane.
 11. Nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją montażu urządzenia.
 12. Awarii spowodowanych przez używane oprogramowanie – zwłaszcza operacji nadpisywania systemu BIOS.
 13. Gwarancja odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona z art. 558KC. Własność w/w towaru przechodzi na kupującego z chwilą zapłaty za towar. rt. 589 Kodeksu Cywilnego. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych zalaniem, wysoką temperaturą, wyładowaniem elektrycznym lub niewłaściwym użytkowaniem

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków gwarancji.

Informacje o sposobie kontaktu z firmą KompShop sp. z o. o. dostępne są na stronie kompshop.pl/kontakt